Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden B&B Het Doctershoes


1
Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

B&B Het Doctershoes: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen, voertuigen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris
en meegehuurde zaken behorend tot de groepsaccommodatie;
De ondernemer: B&B Het Doctershoes dat ressorterend onder
bvba Sabine thuisverpleging de groepsaccomodatie of een
gedeelte ervan aan de contractant ter beschikking stelt;
Contractant: degene die individueel of namens een groep de
overeenkomst afsluit; Groep: het geheel aan individuen dat
krachtens de overeenkomst het recht heeft in de
groepsaccommodatie of het conferentieoord te verblijven;
Groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor
het gebruik van de groepsaccommodatie hierbij dient
schriftelijk vermeld te worden wat wel en niet in de prijs
inbegrepen is; Kosten: alle kosten voor de ondernemer die
samenhangen met de uitoefening van de groepsaccomodatie;
Informatie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens
over het gebruik van de groepsaccommodatie, de voorzieningen
en de regels omtrent het verblijf; Annulering: de schriftelijke
beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de
ingangsdatum van het verblijf. Overal waar hierna in de
voorwaarden wordt gesproken over groepsaccommodatie,
dient ook B&B Het Doctershoes te worden gelezen. En omgekeerd.


Artikel 2: Inhoud overeenkomst
De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke
doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de groep
ter beschikking de overeengekomen groepsaccommodatie voor
de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs. De
ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis
waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan
de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen
hierin steeds tijdig schriftelijk aan de contractant bekend. Indien
de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie
zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst,
heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te
annuleren. De contractant heeft de verplichting de
overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te
leven. Hij draagt er zorg voor, dat de groepsleden de
overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie
naleven. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met
instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.
De contractant is gehouden de ondernemer, uiterlijk op de dag
van aankomst, een lijst met groepsleden te overhandigen.


Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van
de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging
is vereist.


Artikel 4: Prijs en prijswijziging
De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment
geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een
lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten
ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of
heffingen, die direct op de accommodatie of de contractant
en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de
contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de
overeenkomst.


Artikel 5: Betaling
De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij
anders is overeengekomen. Indien de contractant, ondanks
voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting
binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke
aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer
het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op
volledige betaling van de overeengekomen prijs. Indien de
ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het
totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en
de groepsleden de toegang tot de groepsaccommodatie te
ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op
volledige betaling van de overeengekomen prijs. De door de
ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke
kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de
contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal
na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde
rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening
worden gebracht.


Artikel 6: Annulering
Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de
ondernemer. Deze bedraagt: bij een annulering meer dan
twaalf maanden voor de ingangsdatum, 10% van de
overeengekomen prijs; bij een annulering meer dan zes
maanden voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen
prijs; bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de
ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs; bij
annulering binnen twee tot vier maanden voor de
ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs; bij
annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 95%
van de overeengekomen prijs; bij annulering op de dag van de
ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs. Bij een
annulering meer dan zes maanden voor de ingangsdatum van
de overeenkomst, welke is aangegaan door of namens een
andere persoon dan een rechtspersoon of onderneming, dient
de vergoeding, na aftrek van administratiekosten, naar
evenredigheid gerestitueerd te worden, indien de
groepsaccommodatie door een derde wordt gereserveerd voor
dezelfde periode of een gedeelte daarvan. In alle andere
gevallen zal de vergoeding naar evenredigheid gerestitueerd
worden, na aftrek van administratiekosten, indien de
groepsaccommodatie door een derde op voordracht van de
contractant en met schriftelijke instemming van de ondernemer
wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.


Artikel 7: Gebruik door derden
Gebruik door derden van de groepsaccommodatie is slechts
toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijk
toestemming heeft gegeven. Aan de gegeven toestemming
kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren
schriftelijk dienen te zijn vastgesteld.
Algemene voorwaarden B&B Het Doctershoes artikel 2.


Artikel 8: Voortijdig vertrek van de contractant
De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen
periode verschuldigd.


Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en
ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of
onrechtmatige daad
De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang
opzeggen: Indien de contractant en/of de groepsleden de
verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de
bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften,
ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet
behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar
de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de
ondernemer niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst
wordt voortgezet; Indien de contractant en/of de groepsleden
ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan
de ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de
contractant en/of de groepsleden de goede sfeer op, of in de
directe omgeving van het terrein bederft/ bederven; Indien de
contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande
schriftelijke waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf
in strijd met de bestemming van het terrein handelt/handelen;
Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming
wenst, moet hij dit de contractant bij persoonlijk overhandigde
brief laten weten. Na opzegging dient de contractant ervoor te
zorgen dat de groepsaccommodatie is ontruimd en de groep
dan wel de betreffende groepsleden het terrein ten spoedigste
hebben verlaten, doch uiterlijk binnen vier uur. Indien de
contractant nalaat de groepsaccommodatie te ontruimen, is de
ondernemer gerechtigd de groepsaccommodatie op kosten van
de contractant te ontruimen. De contractant blijft in beginsel
gehouden het overeengekomen tarief te betalen.


Artikel 10: Wet- en regelgeving
De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat de
groepsaccommodatie zowel in- als extern aan alle milieu- en
veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan de
groepsaccommodatie (kunnen) worden gesteld. De contractant
en de groepsleden zijn verplicht alle in de groepsaccommodatie
geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De
contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat
derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven,
de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt
naleven.


Artikel 11: Onderhoud en aanleg
De ondernemer is verplicht de groepsaccommodatie en de
centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te
houden. De groep is verplicht de groepsaccommodatie en het
terrein rondom de groepsaccommodatie gedurende de looptijd
van de overeenkomst in dezelfde staat te houden. Het is de
contractant en de groepsleden niet toegestaan op het terrein
rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen,
struiken te snoeien of enige nadere activiteit van een dergelijke
aard uit te voeren.

Kamers:

Het is niet toegestaan om in de kamers of de gangen te koken
of te grillen, strijkijzers te gebruiken, kaarsen aan te steken of
brandbare stoffen voor verwarming te gebruiken.
Om hygiënische redenen is het niet toegestaan om in de kamers
te koken, te eten of voedsel op te slaan.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
De burgerlijke aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt
tot maximaal 200000 euro. De ondernemer is verplicht zich
hiervoor te verzekeren. De ondernemer is niet aansprakelijk
voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het
gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te
rekenen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen
van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
Indien de gehuurde groepsaccommodatie buiten de schuld van
de ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan
worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de
overeenkomst op te zeggen. De contractant is jegens de
ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door
het doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de
groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan de
contractant en/of (een van) de groepsleden kan worden
toegerekend.


Artikel 13: Geschillenregeling
Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is
Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend een Belgische rechter
is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Alle
voorkomende betwistingen worden voorgelegd aan de
rechtbanken van Tongeren die alleen, en in alle gevallen,
bevoegd zijn, er kennis van te nemen. De groepsleden dient zijn
klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de
ondernemer te hebben voorgelegd.